نمایش دادن همه 36 نتیجه

مشاهده فیلترها

سویا سبحان طلایی 250 گرمی

۲۴,۰۰۰ ریال ۲۳,۶۰۰ ریال

کشمش پلو زرد اعلا

۲۸۵,۰۰۰ ریال ۲۵۹,۶۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

عدس ریز

۲۴۵,۰۰۰ ریال ۱۹۰,۴۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

لوبیا چیتی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۴۷,۵۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

نخوددرشت کشت سبز 900 گرم

۱۹۹,۰۰۰ ریال ۱۷۴,۹۰۰ ریال

لپه آذرشهری

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۲۶۸,۸۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

عدس ریز بسته بندی کشت سبز (900گرم)

۱۹۸,۰۰۰ ریال ۱۸۹,۹۰۰ ریال

آرد برنج کشت سبز (300گرم)

۱۱۰,۰۰۰ ریال ۱۰۱,۵۰۰ ریال

لوبیا پلو ریز

۲۹۰,۰۰۰ ریال ۲۶۲,۴۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

نخود درشت کرمانشاه

۱۴۵,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۷۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

سویا فله

۱۲۰,۰۰۰ ریال ۱۰۰,۸۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

لوبیا پلو درشت کشت سبز (900گرم)

۳۳۰,۰۰۰ ریال ۲۸۳,۸۰۰ ریال

لوبیا چیتی کشت سبز 900 گرم

۲۹۵,۰۰۰ ریال ۲۸۱,۶۰۰ ریال

سویا پروتئین ساوین (200 گرم)

۳۹,۵۰۰ ریال ۳۶,۵۰۰ ریال

لوبیا قرمز جگری کشت سبز (900 گرم)

۴۱۵,۰۰۰ ریال ۳۶۵,۲۰۰ ریال

نخود ریز ایرانی

۱۷۵,۰۰۰ ریال ۱۴۸,۶۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

لوبیا قرمز ایرانی

۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲۴۷,۵۰۰ ریال کیلو گرم

بغلور جو کشت سبز(300 گرم)

۷۰,۰۰۰ ریال ۶۳,۸۰۰ ریال

لپه اذرشهری بسته بندی کشت سبز900گرم

۳۲۲,۵۰۰ ریال ۳۰۵,۸۰۰ ریال

سویا پروتئین آوین (200 گرم)

۲۲,۰۰۰ ریال ۱۹,۸۰۰ ریال

دال عدس کیلویی (1 کیلوگرم)

۲۸۵,۰۰۰ ریال ۲۵۳,۰۰۰ ریال

جو پرک جعبه کشت سبز(200 گرم)

۵۹,۰۰۰ ریال ۵۳,۹۰۰ ریال

جو پوست کنده جعبه ای کشت سبز (300 گرم)

۵۰,۰۰۰ ریال ۴۵,۸۰۰ ریال

لوبیا پلو درشت

۳۲۰,۰۰۰ ریال ۲۵۷,۶۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

لوبیا کشاورزی کشت سبز (900گرم)

۳۰۲,۰۰۰ ریال ۲۸۹,۰۰۰ ریال

جو پوست کنده (1 کیلوگرم)

۶۰,۰۰۰ ریال ۴۷,۳۰۰ ریال

جو پرک هاتی کارا(200 گرم)

۵۹,۰۰۰ ریال ۵۱,۵۰۰ ریال

جو پرک (1 کیلوگرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۸۰۰ ریال

بلغور جو ترخینه(350 گرم)

۶۶,۰۰۰ ریال ۵۷,۵۰۰ ریال

لوبیا سفید کشت سبز (900 گرم)

۲۴۹,۰۰۰ ریال ۲۳۷,۹۰۰ ریال

عدس درشت 900بسته بندی گرمی کشت سبز

۲۳۵,۰۰۰ ریال ۲۲۳,۵۰۰ ریال

لوبیا چیتی کپسولی کیلویی (1 کیلوگرم)

۱۸۵,۰۰۰ ریال ۱۶۷,۲۰۰ ریال

پروتئین سویا بهپاک 250 گرمی

۱۷,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال

ماش درشت

۲۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸۷,۴۰۰ ریال (هر کیلوگرم)

ماش ریز کیلویی

۶۵,۰۰۰ ریال ۵۲,۰۰۰ ریال

عدس درشت کیلویی

۲۴۵,۰۰۰ ریال ۲۰۹,۰۰۰ ریال کیلو گرم