نمایش دادن همه 59 نتیجه

مشاهده فیلترها

رب گوجه به یک(900 گرم)

۱۹۵,۰۰۰ ریال ۱۲۲,۴۰۰ ریال

رب گوجه یک ویک (670 گرم)

۱۴۴,۰۰۰ ریال ۱۲۴,۸۰۰ ریال

سس کچاپ موشکی کوچک دلپذیر (454 گرم )

۸۹,۰۰۰ ریال ۷۹,۱۵۰ ریال

سس کچاپ کاله(375 گرم)

۷۷,۰۰۰ ریال ۷۳,۶۰۰ ریال

رب گوجه تبرک(750 گرم)

۱۸۴,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۲۰۰ ریال

سس فرانسوی بهروز(440 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۷۹,۶۰۰ ریال

سس خردل مهرام (300 گرم)

۶۶,۰۰۰ ریال ۶۱,۵۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب مهرام (265 گرم)

۵۳,۰۰۰ ریال ۴۵,۶۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (240 گرم)

۵۳,۰۰۰ ریال ۴۴,۷۰۰ ریال

سس گوجه هالوپینو مهرام (400 گرم)

۸۴,۰۰۰ ریال ۶۸,۴۰۰ ریال

سس کچاپ تند مهرام (400 گرم)

۷۹,۵۰۰ ریال ۶۸,۴۰۰ ریال

سس فرانسوی دلپذیر (450 گرم )

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۶,۰۰۰ ریال

سس مایونز چیلی مهرام (300 گرم)

۷۹,۵۰۰ ریال ۷۳,۹۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (630 گرم)

۱۲۳,۰۰۰ ریال ۱۱۴,۷۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (300 گرم)

۷۲,۰۰۰ ریال ۶۱,۸۰۰ ریال

سس سالاد الویه مهرام (640 گرم)

۱۳۳,۰۰۰ ریال ۱۱۹,۴۰۰ ریال

سس کچاپ موشکی تند کوچک دلپذیر (454 گرم )

۸۹,۰۰۰ ریال ۷۹,۱۵۰ ریال

سس فلفل تند زرد گلوریا

۴۸,۰۰۰ ریال ۳۷,۸۰۰ ریال

سس هزارجزیره پت کاله(450 گرم)

۸۹,۰۰۰ ریال ۸۲,۸۰۰ ریال

سس سیر دلپذیر(284 گرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۹,۶۰۰ ریال

سس مایونز تندباچربی کاهش یافته بهروز(485 گرم)

۹۱,۰۰۰ ریال ۷۶,۵۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب مهرام (460 گرم)

۹۴,۰۰۰ ریال ۸۱,۰۰۰ ریال

سس هزار جزیره مهرام (450 گرم)

۸۳,۰۰۰ ریال ۶۹,۴۰۰ ریال

سس کوکتل مهرام (300 گرم)

۵۵,۰۰۰ ریال ۴۹,۷۰۰ ریال

سس فلفل و سیر تای مهرام (300 گرم)

۶۰,۰۰۰ ریال ۵۶,۴۰۰ ریال

سس فرانسوری مهرام (440 گرم)

۸۳,۰۰۰ ریال ۶۴,۵۰۰ ریال

سس رنچ مهرام (430 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۳,۹۰۰ ریال

سس هزار جزیره دلپذیر (450 گرم )

۹۵,۰۰۰ ریال ۸۴,۹۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب دلپذیر (460 گرم )

۸۰,۰۰۰ ریال ۶۹,۸۰۰ ریال

سس سالاد رنچ دلپذیر (450 گرم )

۹۰,۰۰۰ ریال ۷۹,۸۰۰ ریال

سس مایونز تبرک (900 گرم)

۱۱۵,۰۰۰ ریال ۱۰۴,۳۰۰ ریال

رب گوجه زشک (800 گرم)

۱۸۴,۰۰۰ ریال ۱۲۲,۰۰۰ ریال

سس کچاپ تند نمکین(380 گرم)

۷۱,۰۰۰ ریال ۶۳,۵۰۰ ریال

سس مایونز چیلی بطری کاله(450 گرم)

۹۱,۰۰۰ ریال ۸۶,۸۰۰ ریال

سس گوجه تند کاله(375 گرم)

۷۲,۰۰۰ ریال ۶۸,۸۰۰ ریال

سس مایونز کم چرب بهروز(440 گرم)

۸۳,۰۰۰ ریال ۷۳,۸۵۰ ریال

سس تکنفره فرانسوی/مایونز/هزارجزیره

۳,۰۰۰ ریال ۲,۲۵۰ ریال

سس کچاپ تند موشکی دادفر

۶۱,۰۰۰ ریال ۴۱,۸۰۰ ریال

سس فلفل تند سبز کوچک گلوریا

۵۵,۰۰۰ ریال ۳۹,۷۰۰ ریال

سس فلفل تند زرد بزرگ گلوریا

۱۳۵,۰۰۰ ریال ۱۱۳,۴۰۰ ریال

سس تند نمکین(270 گرم)

۴۸,۶۰۰ ریال ۴۲,۸۰۰ ریال

سس فرانسوی موشکی دادفر

۶۳,۰۰۰ ریال ۴۹,۸۰۰ ریال

رب گوجه شماها(1 کیلوگرم)

۱۸۹,۰۰۰ ریال ۶۲,۰۰۰ ریال

رب گوجه سفیر(4.5 لیتر)

۶۸۰,۰۰۰ ریال ۴۹۸,۰۰۰ ریال

رب گوجه رهنمود(500 گرم)

۸۶,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال

کاله سس تکنفره کچاپ/فرانسوی/مایونز

۳,۰۰۰ ریال ۲,۲۵۰ ریال

سس مایونز مهرام (255 گرم)

۵۹,۰۰۰ ریال ۵۲,۸۰۰ ریال

سس گوجه مهرام (670 گرم)

۱۲۴,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۵۰۰ ریال

سس گوجه مهرام (400 گرم)

۷۷,۰۰۰ ریال ۶۸,۵۰۰ ریال

سس گوجه خرسی مهرام (485 گرم)

۹۰,۰۰۰ ریال ۷۸,۵۰۰ ریال

سس ساندویچ مهرام (300 گرم)

۶۶,۰۰۰ ریال ۶۱,۶۰۰ ریال

سس مایونز مهرام (450 گرم)

۹۴,۰۰۰ ریال ۸۷,۶۰۰ ریال

سس مایونز زشک (200 گرم)

۳۵,۰۰۰ ریال ۲۸,۶۰۰ ریال

سس مایونز فشاری کوچک دلپذیر (450 گرم )

۸۰,۰۰۰ ریال ۶۹,۸۰۰ ریال

سس کچاپ بندری دلپذیر (456 گرم )

۸۵,۰۰۰ ریال ۷۱,۵۰۰ ریال

سس چیلی دلپذیر (450 گرم )

۹۰,۰۰۰ ریال ۸۴,۹۰۰ ریال

سس مایونز تبرک (500 گرم)

۷۵,۰۰۰ ریال ۵۷,۲۰۰ ریال

سس مایونز تبرک (200 گرم)

۴۵,۰۰۰ ریال ۲۸,۲۰۰ ریال

سرکه قرمز یک ویک (2 کیلوگرم)

۱۷۲,۰۰۰ ریال ۱۴۷,۴۰۰ ریال